Gdy powierzyliście nam swoje dane osobowe:

 • telefonicznie zlecając usługę lub korzystając z konsultacji technicznych,
 • poprzez zawarcie umowy lub wystawienie zlecenia na realizację usługi lub dostawę materiałów,
 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie elbudb.pl lub elbud-b.pl

przetwarzamy je zgodnie z poniższymi zasadami:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Elbud-B Maciej Bartczak, ul. Żurawin 8a, 62-570 Rychwał.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą:

 •  w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (postawa: RODO art. 6 pkt 1b), 
 • w celach niezbędnych do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Elbud-B Maciej Bartczak (postawa: RODO art. 6 pkt 1f):
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • obsługi księgowej i /lub kadrowej.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • firmy kurierskie i transportowe,
 • firmy windykacyjne.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/zlecenia lub do czasu rezygnacji z usług serwisowych lub usług wsparcia technicznego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zlecenia lub nawiązania kontaktu.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz trzymania ich kopii
 • prawo sprostowania swoich danych
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z tym, że jego realizacja jest możliwa w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.